Četvrtak, 21 ožujka, 2024

Opći uvjeti korištenja

Opće odredbe

Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje Internet stranice www.mixer.hr.

Sukladno Općim uvjetima dolje navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:
‘Mixer’ označava tvrtku MixerMedia d.o.o. za usluge sa sjedištem u Zagrebu,
Petrova 138, upisanu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu,
OIB: 81312046798, MBS: 081315923;

‘Internet stranica’ označava internet stranicu www.mixer.hr koja predstavlja vlasništvo Mixera.
„Korisnik“ predstavlja svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje Internet stranice. Mixer ne snosi nikakvu odgovornost za lažno predstavljanje kao i za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

Uvjeti korištenja

Registracijom na Internet stranici Korisnik potvrđuje da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, jamči za potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka.

Korisnik je isključivo i osobno odgovoran za sav sadržaj (tekstovi, fotografije, audio i video zapisi itd.) koji objavljuje ili čini dostupnim na Internet stranici, obzirom da takav sadržaj ne podliježe prethodnoj kontroli i odobrenju Mixera.

Svaka objava sadržaja kreiranog od strane Korisnika na Internet stranici, neovisno o načinu objave, kao i svaka dostava Mixeru određenog sadržaja od strane Korisnika, smatra se Korisnikovim izričitim pristankom Mixeru da sadržaj objavljuje putem Internet stranice i tiskanih medija, pod uvjetima koje određuje Korisnik, a ukoliko Korisnik nije odredio takve uvjete onda se smatra da je pristanak dan za sadržajno, vremenski i teritorijalno neograničeno pravo iskorištavanja, bez prava na naknadu.

Temeljem pristanka za pravo iskorištavanja Mixer je bez ikakvog daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašten: priopćavati javnosti, koristiti, prenositi, prerađivati, uređivati, objavljivati, prikazivati, emitirati i distribuirati putem svih raspoloživih kanala. Opisani pristanak dan Mixeru od strane Korisnika predstavlja autorskopravni ugovor o pravu iskorištavanja autorskog djela prema uvjetima iz ove točke.

Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja Mixeru te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja Mixer stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Mixeru  koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je Mixer  predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da Korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.

Korisnik pristupanjem i korištenjem Internet stranice izričito potvrđuje kako je upoznat s ovim uvjetima korištenja te kako sukladno istima prilikom korištenja Internet stranice ni pod kojim uvjetima i/ili okolnostima nije dopušteno:

  • vrijeđanje, omalovažavanje, psovanje, verbalni napad na druge Korisnike,
  • govor mržnje, diskriminacija, difamacija i izražavanje netolerancije,
  • reklamiranje stavljanjem linkova ili na bilo koji drugi način,
  • neautoriziran ili nedopušten copy/paste sadržaja s drugih izvora,
  • citiranje uvredljivih komentara ili bilo kakvih drugih komentara koji nisu dopušteni na Internet stranici,
  • upload, distribucija ili objava sadržaja pornografskog, nametljivog ili nezakonitog karaktera.

Najstrože je zabranjeno bilo kakvo i svo prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara. U komunikaciji nije dozvoljeno govoriti jezikom koji diskriminira, vrijeđa druge osobito na bazi spola, religije, nacionalnosti, godina, regije, invaliditeta.

Autorska prava

Korisnik nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način bilo koji sadržaj objavljen na Internet stranici osim za osobne nekomercijalne svrhe, odnosno za kućnu uporabu.

Upotreba za osobne nekomercijalna svrhe, odnosno za kućnu uporabu nije dozvoljena na način koji može uzrokovati štetu Mixeru ili bilo kojoj trećoj strani ili predstavlja bilo kakav vid postupanja suprotnog pozitivnim propisima.

Sav sadržaj objavljen na Internet stranici nije dozvoljeno reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog prethodnog pristanka Mixera.

Osobni podaci

Prilikom korištenja Internet stranice Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Mixer da uskrati takvom Korisniku pristup ili da mu uskrati ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio Mixer Mixer nije odgovorno zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koja je nastala zbog neispravnih ili netočnih podataka Korisnika. Isto nije odgovorno zbog nastalih šteta, ukoliko je Korisnik zaboravio svoju lozinku, ili će ista postat poznata trećoj osobi. Promjena podataka je moguća nakon prijave, gdje možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbama. Mixer nije odgovoran za oštećenja i neispravnosti nastale promjenama registriranih podataka.

Ograničenja i odgovornosti

Mixer se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice. Mixer se također oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na Internet stranicu i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internet stranice, ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran.

Mixer ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na Internet stranici, a koja ne predstavlja urednički sadržaj. Mixer također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu Korisniku time što se Korisnik oslonio na informacije dobivene putem Internet stranice. Korisnici preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem Internet stranice.

Internet stranica može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Mixer, niti Mixer ima nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Mixer se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Sukladno tome, ovi Uvjeti korištenja se u slučaju korištenja predmetnih Internet stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika te Mixer za takvo postupanje ne snosi nikakvu odgovornost.

Mixer zadržava pravo spriječiti pristup IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

Prigovori

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14, 110/15) svaki Korisnik Internet stranice svoje nezadovoljstvo vezano uz pruženu uslugu može iskazati prigovorom u pisanoj formi, pri čemu će tvrtka Mixer pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte na adresu: MixerMedia d.o.o., Petrova 138, 10 000 Zagreb ili e-mail adresu: ivona.culo@mixer.hr.

Mixer kao pružatelj usluge se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Kako bi Mixer sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Korisnik treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Nadležni sud i mjerodavno pravo

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.
Mjerodavno pravo za sva pitanja, sporove i korištenje ove Internet stranice je pravo Republike Hrvatske.

Izmjena općih uvjeta

Mixer je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, kao i sav ostali sadržaj Internet stranice, pod uvjetom javne objave na Internet  stranici, a zbog čega su korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Mixer bilo kakve odgovornosti.